Skip to content
Goedkope webhosting & domeinnamen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of overeenkomsten, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen tussen SitePlan (hieronder ook wel Leverancier genoemd) en de Klant voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1.a. Algemeen
a) Leverancier: onder de diensten van de leverancier verstaat men alle diensten van de leverancier die aangeboden worden onder de handelsnamen SitePlan.be of andere handelsnamen gebruikt door de leverancier.
b) Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. De leverancier handelt hierbij op instructie van de Klant.
c) Leverancier behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, deze gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf publicatie op de website. Deze wijzigingen gelden ook op reeds gesloten overeenkomsten waarbij een termijn van 30 dagen na bekendmaking in acht wordt genomen en de Klant de mogelijkheid heeft om tot deze datum de overeenkomst te ontbinden.
d) Alle door Leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in een schriftelijk aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e) Onze privacy verklaring en disclaimer wordt beschouwd als een onderdeel van onze algemene voorwaarden en de klant verklaard deze gelezen en begrepen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud.
1.b. Belangrijk!
a) Aangezien alle communicatie met de Klant verloopt via zijn email adres moet een wijziging van dit adres onmiddellijk gemeld worden aan de Leverancier. Ook wijzigingen van andere contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers moeten tijdig door de Klant aan Leverancier worden meegedeeld. Gezien alle diensten van Leverancier aangeboden worden op basis van vooruitbetaling zijn correcte contactgegevens en vooral een bereikbaar e-mail adres van groot belang. Bij verlenging van een dienst zal de klant hiervan op voorhand via email op de hoogte gebracht worden, waarna de klant de betaling dient te voldoen en dit maximaal 7 dagen voor de vervaldatum. De klant begrijpt dat een niet werkend of niet meer bestaand e-mail adres ernstige gevolgen kan hebben, tot zelfs het verlies van zijn domeinnaam toe.
b) Betaal tijdig. Alle diensten van Leverancier dus ook verlengingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden aangeboden op basis van vooruitbetaling. Bij verlenging van een dienst zal de klant hiervan op voorhand via email op de hoogte gebracht worden, waarna de klant de betaling dient te voldoen en dit maximaal 7 dagen voor de vervaldatum. De Klant begrijpt dat laattijdige betaling bij verlenging van een dienst bijkomende kosten met zich mee kan brengen en/of zelfs kan leiden tot het verlies van website of domeinnaam. Vermijd problemen en betaal tijdig bij ontvangst van het pro-forma factuur betreft de verlenging.
c) ABUSE: De term abuse staat voor internetmisbruik. Bent u het slachtoffer van internetmisbruik via een site gehost in het netwerk van Leverancier kan u dit melden op abuse@siteplan.be. Om een melding van abuse goed te kunnen onderzoeken, hebben wij alle informatie nodig die beschikbaar is. Wees zo gedetailleerd mogelijk in uw klacht.
2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens (GDPR/AVG), privacy verklaring en disclaimer
Door de aard van de producten/diensten van Siteplan kan je met deze nieuwe wetgeving als Siteplan klant op verschillende manieren tot ons in relatie staan: de verwerkersverantwoordelijke (zie ook 2.a.) en de verwerker (zie ook 2.b.). Het is belangrijk deze relatievormen te begrijpen en te onderscheiden om zo je rechten en plichten te kennen.
Wij respecteren uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze website te verbeteren en kunnen gebruik maken van cookies (enkel cookies met een laag risico). Wanneer u ons contacteert zal de informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Wanneer u klant wordt verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw bestelling. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden tenzij dit nodig is voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat Siteplan het verzoek niet kan afhandelen. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: help@siteplan.be.
Siteplan verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, …) van de klant en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het beheer van zijn domeinnaam- en hosting systeem. Siteplan zal deze data uitsluitend gebruiken binnen dit kader en de hieraan verbonden diensten. Siteplan kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten. De klant heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om via zijn verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.
Elke domeinnaam extensie heeft zijn eigen regels omtrent privacy en beheer van contactgegevens, het is aan de klant om deze regels na te lezen. Als de klant een domeinnaam aanvraagt via Siteplan verklaart hij zich akkoord met de regels van de desbetreffende, door hem aangevraagde extensie. De klant moet Siteplan onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van de registratie.
Belanghebbenden zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen en juridische of wettelijke vertegenwoordigers van derde partijen kunnen een gemotiveerd verzoek richten tot Siteplan met oog op de mededeling van de identificatiegegevens van een domeinnaamhouder of klant. Dergelijke verzoeken moeten steeds duidelijk de reden voor dergelijke bekenmaking vermelden en onderbouwen (bv. de opstart van een juridische procedure), alsook de specifieke rechtsgrond zoals bedoeld in art. 6.1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) vermelden. Siteplan zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens.
2.a. Siteplan als verwerkersverantwoordelijke
We zijn als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld je domeinnaam te kunnen registreren en de jaarlijkse automatische facturatie te verzorgen. Onze Privacy verklaring en disclaimer is dan ook van toepassing op onze taak als verwerkingsverantwoordelijke.
De volledige privacy verklaring en disclaimer kan u vinden op deze pagina en wordt beschouwd als een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Siteplan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.
2.b. Siteplan als verwerker
Door de aard van onze diensten verwerken we mogelijk ook gegevens die jij bij ons opslaat via deze diensten, zoals gegevens van jouw klanten op je hostingpakket en via de maildienst. Voor deze onderdelen ben je zelf de verwerkersverantwoordelijke en moet je dus ook zelf met de mensen van wie jij contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten. Siteplan is in dit geval de verwerker en is het volgens de GDPR (AVG) nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Siteplan heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de GDPR (AVG) te verwerken in 1 algemene verwerkersovereenkomst en deze bij op te nemen in zijn algemene voorwaarden. Je begrijpt vast dat het met enkele duizenden klanten onmogelijk is om met iedereen afzonderlijk een verwerkersovereenkomst te sluiten.
Onze verwerkersovereenkomst kan u downloaden via deze link en wordt beschouwd als een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Siteplan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst. Wij raden je aan deze voorwaarden en overeenkomst regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.
3. Domeinnaam Registraties
a) De Klant mag niet van de veronderstelling uit gaan dat de domeinnaam die hij aanvraagt en nog vrij is op het moment van aanvraag ook daadwerkelijk op zijn naam geregistreerd is tot dat hij hiervan een bevestiging ontvangen heeft van Leverancier dat het domein is geregistreerd. Eventuele acties gedaan door de klant voor deze notificatie zijn op eigen verantwoordelijkheid.
b) De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is onderworpen aan de voorwaarden en richtlijnen van de individuele domeinextensies. De klant verklaart dat hij op de hoogte is van deze voorwaarden, deze nagelezen heeft en dat hij deze zal naleven. De klant begrijpt dat het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van het domein zonder dat Leverancier aansprakelijk kan worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van vooruitbetaalde kosten. Klant kan bij Leverancier steeds de voorwaarden opvragen van de desbetreffende extensies.
c) Leverancier is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Klant van zijn domeinnaam, alle disputen tussen de Klant en eender welke andere derde moeten opgelost worden tussen de betrokken partijen zelf. Hierbij zal de leverancier meewerken indien een gerechtelijke overheid hier om vraagt.
d) Bij een verhuis van een domeinnaam zal Leverancier zijn volledige medewerking geven indien er geen openstaande betalingen meer zijn in zijn account bij Leverancier.
e) Leverancier zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant.
f) Bij bepaalde domein extensies zoals .be en .eu zijn bij particuliere personen de privé gegevens (uitgezonderd het e-mailadres) niet zichtbaar in Whois opzoekingen. Bij andere extensies zijn deze gegevens echter wel zichtbaar, indien dit een probleem voor u is dient u bij Leverancier na te vragen om welke extensies het gaat. Bij bepaalde extensies kan Leverancier kosteloos een private Whois leveren, waarbij alle gegevens in de Whois vervangen worden, de Klant dient dit aan te vragen voor de domeinregistratie en begrijpt dat hij steeds verantwoordelijk blijft voor het aangevraagde domein.
g) Alle extra kosten (zoals maar niet gelimiteerd tot uit quarantine halen, fouten bij verhuizingen, opgave van verkeerde gegevens, transfer of trade van domein waarvan men geen eigenaar is, …) die in verband staan met domeinnamen zullen worden doorgerekend aan de werkelijke kostprijs voor de Leverancier verhoogd met 10 € , exclusief BTW.
h) De Klant begrijpt dat een laattijdige betaling bij verlenging ernstige gevolgen kan hebben. Afhankelijk van de registrar van uw extensie kan uw domein in quarantine komen waarbij de registrar vaak hoge kosten aanrekent om het domein uit deze status. Bij sommige extensies kan u zelfs uw domein verliezen. Betaal dus tijdig, maximaal 7 dagen voor de vervaldatum.
i) Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Elke dienst moet opgezegd worden in het klantenpaneel. Bij een verhuis van een domeinnaam weg van SitePlan is de klant zelf verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en voor een tijdige verhuis (aan te raden is dit te doen minimaal 1 maand voor de vervaldatum).
j) Resellers van domeinnamen van Leverancier dienen zich te houden aan alle voorwaarden onder punt 3 en dienen er op hun beurt zorg voor te dragen dat hun klanten zich hieraan houden. De reseller is verantwoordelijk voor de daden van zijn klanten, alle boetes en kosten dienen door de reseller betaald te worden.
4. Email en spam
a) Spam wordt gedefinieerd als ongevraagde e-mail berichten en/of ongevraagde bulk e-mail berichten (zelfs indien er een mogelijkheid voorzien is tot uitschrijving). Het zijn ongevraagde emails verstuurd zonder expliciete toestemming van de ontvanger. Spam is dus niet beperkt tot het versturen van commerciële mailings. Het is niet toegelaten spam te versturen vanaf een domeinnaam dat gehost/geregistreerd is bij Leverancier.
b) Na een melding/klacht van spam zal Leverancier dit onderzoeken, als blijkt dat de Klant een overtreding beging tegen de voorwaarden omtrent spam gaat de klant ermee akkoord dat de kosten van dit onderzoek ter zijner laste zal zijn en bijkomend is aan de boete in verband met overtredingen tegen spam. Verder zullen ook alle kosten die gemaakt worden voor het verwijderen van spam aangerekend worden aan het uurtarief van Leverancier. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan Leverancier, als hij dit nodig acht, de account van de klant tijdelijk of permanent stopzetten en kan er klacht ingediend worden bij de bevoegde instanties.
c) Indien u gebruik maakt van mailinglijsten waarvan het aantal geadresseerden meer dan 500 bedraagt dient u gebruik te maken van speciale programma’s voor het versturen van dergelijke mailing. Als het aantal geadresseerden meer dan 1500 bedraagt dient u voorafgaand aan het sturen van een email toestemming vragen aan Leverancier, aangezien dergelijke mailings de server zwaar kunnen belasten. Mailings die verstuurd worden dienen steeds voorzien te zijn van een opt-out mogelijkheid. De adressen verzameld bij mailing lijsten dienen steeds opt-in te zijn. Leverancier kan, om een optimale werking van zijn servers te waarborgen, een maximaal aantal e-mails instellen dat verzonden kan worden per uur.
d) De klant verklaart alles in het werk te stellen om zijn hosting account zo veilig mogelijk te beheren en zal elk geplaatst script steeds updaten naar de laatst gekende versie. De klant begrijpt dat indien hij nalaat zijn software te upgraden het risico op inbraken in zijn account hoger ligt en ook de kans verhoogd dat zijn account kan gebruikt worden voor het versturen van spam. Het niet upgraden staat gelijk aan ernstige nalatigheid. De klant blijft in alle gevallen als enige verantwoordelijk voor wat er op zijn account gebeurd. Bij inbreuken/klachten kunnen alle kosten die hiermee verband houden aangerekend worden aan de klant, bij een eerste geval (en indien onbewust) zal leverancier niets of maximaal een bedrag van 50 euro aanrekenen. Bij elke volgende inbreuk binnen het jaar na het eerste voorval zal de werkelijke kost met een minimum van 50 euro aangerekend worden.
5. Hosting
a) Onder hosting worden alle hostingdiensten verstaan, zowel web- en emailhosting als VPS en dedicated hosting. Leverancier verleent voor de duur van de overeenkomst een recht van toegang tot hosting met de mogelijkheden zoals op zijn website vermeld. Dit recht van toegang is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Leverancier streeft naar een 99.9 % uptime van al zijn diensten doch kan dit niet garanderen. Indien de klant garanties wenst omtrent uptime kan hij afzonderlijk aan SLA afsluiten met Leverancier.
b) De klant verklaart dat al zijn websites/e-mail/diensten voldoen aan alle regels omtrent AVG/GDPR en dat hij verantwoordelijk is voor alle kosten en boetes die hieraan verbonden en alle kosten die leverancier zou hebben indien anders blijkt.
c) De klant verklaart dat hij het hostingpakket of server van Leverancier enkel zal gebruiken voor wettelijk toegelaten doeleinden en geen inbreuk zal maken op eender welke wettelijke bepaling tegen derden, noch zal hij eender welke andere derde partij hier toelating voor geven. Volgende materiaal is niet toegelaten (niet-gelimiteerde opsomming): onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwaadwillig, obsceen, pornografisch, godsdienstig, godslasterlijk, vijandig, terreur, volkorenstrijd, oorlogen, protesten, crimineel, elk materiaal dat een virus bevat , elk materiaal dat ingaat tegen een patent, trademark, auteurs- of intellectueel recht of elk ander materiaal dat volgens Leverancier verwerpelijk is. Alle kosten voortvloeiend uit het hosten van dergelijke sites zal aangerekend worden aan de klant.
d) Het is niet toegelaten om volgende soorten sites, materiaal of programma’s te hosten op onze servers: warez, hacking, DOS of DDOS, proxy, mp3 met copyright, adult inhoud met minderjarigen, porno, bulk email, IRC, IRC bots, PHP games of eender welk ander programma dat excessief gebruikt maakt van de beschikbare serverbronnen. Alle kosten voortvloeiend uit het hosten van dergelijke sites zal aangerekend worden aan de klant.
e) Bij shared hosting kan excessief gebruik van de serverbronnen leiden tot een kwaliteitsvermindering van onze aangeboden diensten en daarom niet toegelaten. Het gebruik van de bronnen moet in overeenstemming zijn met het aangekochte account , de beoordeling van wat hieronder wordt verstaan valt onder de verantwoordelijkheid van Leverancier. Excessief gebruik kan onder meer ontstaan door scripts of code. Het staat Leverancier vrij diensten, zonder voorafgaande verwittiging, stop te zetten of te schorsen indien dit nodig blijkt om de kwaliteit naar andere klanten toe te waarborgen.
f) De Klant zal alle informatie (zoals inloggegevens) betreft zijn hosting account veilig bewaren en niet meedelen aan derden. Hij dient Leverancier onmiddellijk te verwittigen als hij een vermoeden heeft van inbreuken op veiligheid, niet toegelaten gebruik van zijn account of verlies of diefstal van zijn gegevens.
g) De klant begrijpt verantwoordelijk te zijn voor de controle van gebruik van dataverkeer, schijfruimte en webruimte van zijn site, dit kan gebeuren door in te loggen op zijn hosting controlepaneel. Bij overschrijding van de aan u toegewezen schrijfruimte of bandbreedte gekoppeld aan uw hosting plan verklaart u zich akkoord tot het kopen van extra blokken schijfruimte en/of bandbreedte of te upgraden naar het volgende pakket aan de op dat moment geldende tarieven. Dergelijke betaling dient onmiddellijk te gebeuren en kan niet betwist worden.
h) De klant begrijpt dat door de technische aard van de geleverde diensten er onderbrekingen of downtimes kunnen voorkomen, de Leverancier zal alles in het werk stellen om dergelijke storingen te voorkomen. Leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze storingen. Wij bieden geen compensatie bij eventuele technische of netwerkstoringen.
i) Tenzij anders overeengekomen staat de Klant zelf in voor de verhuis van de website in geval van een transfer van zijn domein naar Leverancier.
j) De door Klant aangekochte diensten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden zonder toestemming van Leverancier. Het overdragen zonder toestemming kan leiden tot beëindiging van geleverde diensten.
k) Leverancier heeft het recht om de diensten te schorsen zonder voorafgaande verwittiging indien dit noodzakelijk zou zijn om de betrouwbaarheid en veiligheid van zijn diensten te kunnen garanderen. Bij een langdurige schorsing zal Leverancier de klant op de hoogte brengen.
l) Leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of beschadiging van data bewaard op zijn servers. Alhoewel er op regelmatige basis een backup genomen wordt van data, voor gebruik door Leverancier en bij ernstige problemen, blijft de klant als enige ultiem verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn gegevens. Het is de klant toegestaan een herstel aan te vragen van zijn account (max. 1 maal per maand), maar Leverancier geeft geen enkele garantie op een backup of de volledigheid en betrouwbaarheid van de backups.
m) De klant verklaart alles in het werk te stellen om zijn hosting account zo veilig mogelijk te beheren en zal elk geplaatst script steeds updaten naar de laatst gekende versie. We zullen alles in het werk stellen om de server zo goed als mogelijk te beveiligen maar kunnen niet garanderen dat de servers op elk moment vrij zullen zijn van onbevoegde gebruikers of hackers. Leverancier kan nooit verantwoordelijk gesteld worden van daden door deze personen. Bij inbreuken/klachten kunnen alle kosten die hiermee verband houden aangerekend worden aan de klant, bij een eerste geval (en indien onbewust) zal leverancier niets of maximaal een bedrag van 50 euro aanrekenen. Bij elke volgende inbreuk binnen het jaar na het eerste voorval zal de werkelijke kost met een minimum van 50 euro aangerekend worden. Verder voert Siteplan regelmatige controles uit op versies van software, plugins, themas, CMS systemen … indien noodzakelijk zal Siteplan de klant vragen zijn software up to date te brengen om zo de kwaliteit van zijn netwerk te kunnen waarborgen. Indien de klant niet ingaat of niet reageert op de vraag OF als Siteplan het nodig acht kan de account geschorst worden tot de gevraagde updates volbracht zijn door de klant.
n) Leverancier biedt een volledige tevredenheids garantie op shared hosting gedurende de eerste dertig dagen van de dienst. Tijdens deze periode kan u opzeggen en, zonder vragen, een terugbetaling van reeds betaalde sommen aanvragen vermindert met de kost van 1 maand hosting en een administratiekost van 6.20 euro exclusief BTW. Deze garantie is niet geldig niet voor domeinnamen, SSL certificaten, reseller accounts, VPS, dedicated servers en dataverkeer. U kan nooit opzeggen indien uw account het voorwerp is van een overtreding op de algemene voorwaarden of een gerechtelijke zaak of onderzoek naar de Klant zijn account. Elke klant kan één maal gebruik maken van deze garantie. Hou rekening met een periode van dertig dagen voor terugstorting van bedragen door Leverancier aan de klant. Indien de klant geen storting ontvangt binnen deze periode kan hij Leverancier opnieuw contacteren.
o) Resellers of VPS- en dedicated server klanten zijn ten volle verantwoordelijk voor alle acties gebeurd op hun account en subaccounts. Als Klant bent u verantwoordelijk voor alle daden die gebeuren door uzelf of één van uw klanten of gebruikers van uw account of server. Alle subgebruikers dienen zich te houden aan de voorwaarden beschreven in deze overeenkomst. Bij het niet naleven zullen alle kosten dienen betaald te worden door de Klant die hoofdeigenaar is van de account.
p) SSL certificaten: Door de aard van dienst kan een SSL certificaat geweigerd worden door de uitgever van deze certificaten. Leverancier geeft geen garanties op de aard en functionaliteit van de certificaten. Leverancier kan een gelijkwaardig certificaat leveren mocht het bestelde certificaat niet beschikbaar zijn. Leverancier levert geen technische support op SSL certificaten noch doet hij de installatie ervan, tenzij anders werd overeengekomen.
q) Onbeperkt = FUP (Fair Use Policy): KORT – Bij bepaalde onderdelen van een hostingpakket werken we op basis van een FairUse Policy (FUP), vaak aangeduid als ‘onbeperkt). Dit houdt in dat je in principe dit onderdeel waar aangegeven onbeperkt op je website hebt. Belangrijk is dat het doel van een shared webhostingpakket enkel en alleen dient voor het hosten van een website en/of het versturen en ontvangen van e-mails op het domein. Als het gebruik buitensporig hoog is, kunnen we ingrijpen. Je ontvangt van ons dan een e-mail met meer informatie, zodat je op tijd maatregelen kunt nemen. UITGEBREID – Fair use staat voor ‘redelijk gebruik’, ofwel normaal consumenten of zakelijk gebruik. Deze regeling zorgt ervoor dat we klanten, die misbruik maken van deze diensten zonder harde limiet, kunnen aanspreken op hun gedrag. Een Fair Use Policy houdt in dat wanneer je veel meer genereert dan de gemiddelde klant met hetzelfde pakket, jij de FUP overschrijdt. Een harde limiet bestaat niet. In het geval van bv. Dataverkeer is het ook heel goed mogelijk dat je de ene maand meer dataverkeer kunt verbruiken dan de andere maand. Verbruik je toch teveel dan krijg je via de e-mail een waarschuwing, je zal daarbij nooit achteraf gefactureerd worden zoals andere providers soms wel doen. Belangrijk is dat het doel van een shared webhostingpakket enkel en alleen het hosten en onderhouden is van een website en/of e-mail. Het is dus niet de bedoeling dat je je webhostingpakket gebruikt voor andere doelen zoals bijvoorbeeld streaming, delen of opslaan van grote (hoeveelheden) bestanden, backup oplossing, … . Indien je extreem veel opslag verbruikt in vergelijking met andere webhosting klanten, krijg je van ons een waarschuwing. Ook wanneer je op een andere manier overlast veroorzaakt (zoals mailboxen met heel veel grote bestanden, extreem veel losse e-mails of te hoge frequentie van verzenden etc.) nemen we contact met je op. We hanteren een zeer soepele FUP, de kans dat je een waarschuwing krijgt is heel erg klein. We behouden altijd het recht om, zodra je zorgt voor overlast of niet voldoet aan onze FUP, om je pakket te blokkeren totdat je de problemen met je webhostingpakket hebt opgelost. Los je de problemen niet op, dan kunnen we overgaan tot het afsluiten van je account. Dit komt gelukkig bijna nooit voor, maar we vermelden het wel voor de duidelijkheid.
r)
§ 1. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat :
1° de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie, of wat een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit of de informatie blijkt; of
2° de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken en voor zover hij handelt overeenkomstig de procedure bepaald in § 3.
§ 2. § 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.
§ 3. Wanneer de dienstverlener daadwerkelijk kennis krijgt van een onwettige activiteit of informatie, meldt hij dit onverwijld aan de procureur des Konings, die de nodige maatregelen neemt overeenkomstig artikel 39bis van het Wetboek van strafvordering. Zolang de procureur des Konings geen beslissing heeft genomen met betrekking tot het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van de in een informaticasysteem opgeslagen gegevens, kan de dienstverlener enkel maatregelen nemen om de toegang tot de informatie te verhinderen.
6. Webdesign en Zoekmachine diensten
a) Alle offertes en prijsopgaven door Leverancier zijn geheel vrijblijvend en blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn werd vermeld. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en/of overeenkomst.
b) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomsten tussen Leverancier en Klant zijn pas geldig nadat een nieuwe overeenkomst of bijlage werd aanvaard door beide partijen.
c) Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt afgesloten zal Leverancier pas verder werken als de Klant akkoord is met de voorgaande fase en de afgesproken vergoedingen hieromtrent heeft voldaan.
d) Werken waarvoor geen levertijd werd overeengekomen zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. De uitvoeringstermijn bij design eindigt met de oplevering van de publicatie op internet, hierna kan de klant binnen een periode van 8 dagen nog opmerkingen maken waarna de website als definitief afgeleverd zal worden beschouwd.
e) Onderhoudscontracten en overeenkomsten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering en worden aangegaan voor onbepaalde duur. Voor dergelijke contracten geld een opzegtermijn van drie maanden.
f) Op bepaalde diensten zoals zoekmachine optimalisatie kan omwille van begrijpelijke omstandigheden geen enkele garantie gegeven worden op resultaat.
g) Bij de bouw van een website blijft het ontwerp eigendom van SitePlan tot het volledig overeengekomen bedrag voldaan is. De klant verklaart zich akkoord de uiterste betaaldatum op de facturen na te komen. Indien er geen betaling ontvangen is ten laatste 30 dagen na oplevering (oplevering = aanmaakdatum van het laatste pro-forma factuur) heeft SitePlan het recht de website tijdelijk offline te halen tot het bedrag ontvangen is op de rekening van SitePlan. Indien er geen betaling volgt ten laatste 60 dagen na oplevering heeft SitePlan het recht de website volledig en permanent te verwijderen en blijven de eventueel betaalde voorschotten eigendom van SitePlan.
7. Fysieke Producten & Goederen
a) Leverancier accepteert bestellingen via het plaatsen van uw bestelling op onze website of per e-mail of fax. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt. Leverancier behoudt het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden zonder opgave van reden.
b) De wijze van vervoer wordt uitsluitend door Leverancier bepaald. Levering via de Post geschiedt normaal binnen 10 dagen en via een externe transportfirma binnen de 14 dagen, doch steeds uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. Deze periode begint te lopen vanaf ontvangst van betaling op onze rekening. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres. het adres van een buur. vriend(in) of uw werk). Uw bestelling afhalen is mogelijk na afspraak. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
c) Voor iedere bestelling die wij bij u thuis of bij een door u opgegeven adres leveren wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht tenzij anders vermeld. Deze bijdrage in verzend- en administratiekosten is afhankelijk van de aard en het gewicht van het te leveren artikel en wordt vooraf op onze website medegedeeld. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, weiger dit dan. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen. gaat het risico van verlies en beschadiging op u over. Artikelen worden door ons geleverd zoals wij ze ontvangen van onze leverancier in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang.
d) Recht van verzaking, dat enkel van toepassing is op de verkoop aan consumenten: Wettelijk heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet Leverancier binnen de 14 dagen contacteren via telefoon. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de produkten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar het adres van Leverancier. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zullen de betaalde sommen terug gestort worden, uitgezonderd de kosten van levering.
e) Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere uitgebreidere garantietermijn voorschrijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor uw rekening.
f) Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid. extreme warmte. koude of droogte. indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd. zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil. zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade. veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel voor vergoeding in aanmerking.
8. Prijs en betaling
a) Alle betalingen dienen te worden voldaan in EURO. Alle prijzen worden aangegeven inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Alle betaalde en vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag. Indien bij uitzondering echter door SitePlan besloten wordt om over te gaan tot een terugbetaling zal er in alle gevallen een administratiekost verschuldigd zijn die minimaal 6.20 euro excl. BTW zal bedragen.
b) Betalingen kunnen gebeuren via overschrijving op ons Belgisch rekeningnummer maar ook via Paypal of kredietkaart waar geen extra kosten voor aangerekend worden, indien dit toch zo is worden deze kosten duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.
c) Alle geleverde diensten, tenzij anders afgesproken, worden geleverd aan de prijs zoals aangeduid op de website van Leverancier en zijn betaalbaar op voorhand.
d) Diensten op basis van verlenging, zoals domeinnamen en hosting, onderhoudscontracten en dergelijke werken eveneens op vooruitbetaling en dienen betaald te zijn voor de effectieve verlengdatum min zeven dagen. De klant begrijpt dat het niet tijdig betalen van bepaalde diensten kan leiden tot onderbreking van diensten of zelfs verlies van domeinnaam, betaal tijdig. De leverancier brengt de klant via email op de hoogte van de verlenging, op dat moment kan hij beslissen om te verlengen of op te zeggen.
e) Leverancier behoudt ten allen tijde het recht tarieven te verhogen, de prijs van vooruitbetaalde diensten ligt echter vast voor de periode dat men de vooruitbetaling gedaan heeft.
f) Bij niet tijdige betaling van een bepaalde dienst heeft Leverancier het recht alle diensten naar de klant te schorsen of te staken. Leverancier behoudt het recht om bij laattijdige betaling een kost te vorderen van 10 % van de totale kost van de te betalen dienst, met een minimum van 30 euro exclusief BTW. Indien na 7 dagen uitstaande rekeningen aan Leverancier niet voldaan zijn zal deze alle hosting accounts verwijderen en alle andere diensten van Klant stopzetten. Er kan een re-activerings kost worden aangerekend.
g) Alle facturen worden in PDF formaat via email aan de klant bezorgd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er ook een factuur per post verzonden worden mits betaling van een administratiekost van 6 euro, inclusief BTW.
h) De facturen zijn betaalbaar te Ham, contact en zonder korting, alle klachten omtrent facturen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting echter niet op. Leverancier behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.
i) Leverancier zal een herinneringskost aanrekenen van 6 € inclusief BTW voor elke herinnering van onbetaalde facturen.
j) Leverancier zal een kost aanrekenen van 6 € inclusief BTW voor elke aanmaak van een extra factuur of 29 € inclusief BTW voor de aanmaak van een credit- en nieuw factuur als dit op vraag van de klant is. Elke klant kan maximaal 1x per jaar een duplicaat factuur aanvragen als het aangevraagde factuur minder dan 12 maanden oud is, voor alle andere gevallen wordt voor een duplicaat factuur een administratieve toeslag van 29 € inclusief BTW aangerekend.
k) Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 30 euro exclusief BTW. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (met een minimum bedrag van 250 EURO exclusief BTW per geval), zullen worden gedragen door de klant.
l) In geval van betwisting is het Vredegerecht van Mol, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt.
m) De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard
n) Verzakingsrecht bij particulieren: Aangezien het bij domeinnamen en hosting om een overeenkomst gaat betreft producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben beschikt de klant niet over een verzakingsrecht. Indien na een bestelling er echter geen betaling is gebeurd kan de klant binnen de 14 kalenderdagen de bestelling annuleren en aan de overeenkomst verzaken. Deze annulering moet telefonisch of schriftelijk gebeuren.
o) Siteplan behoudt het recht om elke binnenkomende betaling van een klant te gebruiken om het oudste openstaande, niet geprotesteerde, factuur of pro-forma factuur van deze klant te voldoen en dit los van de vermelding die bij de betaling staat. Verder behoudt Siteplan het recht om openstaande facturen die niet inbaar zijn, noch geprotesteerd werden (binnen de 8 dagen na ontvangst) te verrekenen door het verkorten van termijnen van andere diensten die de klant op dat moment heeft en nog lopende zijn ten bedrage van het openstaande factuur met kosten zoals vermeld in deze voorwaarden.
p) UPGRADES: Shared hosting accounts, VPS en dedicated servers kunnen op elk moment worden ge-upgrade. De upgrade zal dan pro-rata worden aangerekens naargelang de nog lopende periode van de account. DOWNGRADES: Shared hosting accounts kunnen enkel worden gedowngrade op het einde van de periode van de hostingaccount. Bij VPS en dedicated servers kan de downgrade ten vroegste gebeuren 45 dagen na de schriftelijke aanvraag door de accounthouder.
9. Duur en beëindiging
a/1) OPZEGGING:
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna, voor zover de betaling werd ontvangen, worden ze hernieuwd voor een nieuwe opéénvolgende termijn van één (1) jaar, voor zover één van de partijen geen kennisgeving doet om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient te gebeuren ten laatste 15 dagen voor de vervaldatum van het domein, hosting of dienst.
a/2) VERLENGING:
Alle diensten van Siteplan aan klant dienen verlengd en betaald te worden ten laatste 15 dagen VOOR de vervaldatum van de domeinnaam, hosting en uiterste datum op  het  factuur.  Indien er op die datum geen betaling ontvangen werd sturen we u een eerste kosteloze elektronische herinnering. U heeft dan 15 dagen (14 + 1 dag) om de betaling alsnog te voldoen.
Indien de betaling ons dan nog niet bereikt heeft zal Siteplan u een tweede herinneringsbrief per reguliere post sturen verhoogd met 7,5 euro kosten waarbij de klant 14+3 dagen de tijd heeft om aan de betaling te voldoen.
Indien na het verstrijken van deze termijn geen betaling volgt zal er een aangetekend schrijven worden verstuurd waarvan de aanmaningskost zoals onderstaand omschreven zal bedragen:
Als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is: 20 euro.
Voor een bedrag tussen 150 en 500 euro: 30 euro, vermeerderd met 10 procent van het verschuldigde bedrag.
Ligt het bedrag hoger dan 500 euro, 65 euro en 5 procent, met een maximum van 2.000 euro.
Als na een periode van 17 dagen (14+3) geen betaling volgt wordt het factuur uit handen gegeven, alle kosten ten laste klant.
b) Indien er geen (tijdige) betaling volgt van een bestelde dienst of verlenging ervan behoudt Leverancier het recht alle diensten aan Klant schorsen of staken zonder voorafgaande verwittiging en dit zonder dat de klant recht heeft op een (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds vooruitbetaalde sommen.
c) Indien de Klant een overtreding begaat op deze voorwaarden behoudt Leverancier het recht alle diensten aan Klant te blokkeren, schorsen of staken zonder voorafgaande verwittiging en dit zonder dat de klant recht heeft op een (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds vooruitbetaalde sommen.
d) Leverancier heeft het recht om de dienstverlening naar de klant op eender welk moment stop te zetten. In dit geval heeft Klant het recht op een terugbetaling van reeds betaalde sommen aan prorata wat hij nog tegoed heeft.
e) Shared hosting en domeinnamen kunnen worden opgezegd door in te loggen op uw klantenpaneel en via ticket support de beëindiging van de dienst aan te vragen. Leverancier kan hierbij verdere informatie vragen om Klant te identificeren. Een dienst is pas opgezegd als deze bevestigd is door Leverancier. U kan ook steeds opzeggen via een aangetekend schrijven. ALLE opzeggingen dienen te gebeuren tenminste 15 (VIJFTIEN) dagen voor de vervaldatum, anders dient de volledig gevraagde som alsnog betaald te worden ook al kunnen mogelijk alle diensten niet meer geleverd worden. Bij opzegging zullen ongebruikte maanden nooit worden terugbetaald. Bij alle andere diensten (zoals VPS en dedicated servers) dient de opzegging aangetekend te gebeuren ten laatste 45 dagen voor het einde van de vervaldatum.
f) ALLE diensten dienen steeds opgezegd te worden op de manier beschreven in deze voorwaarden. Een stopzetting, niet betaling of weg verhuizen van site of domein staat niet gelijk aan een opzegging. Siteplan zal de nodige herinneringsbrieven sturen per post indien niet correct werd opgezegd. De kosten voor deze herinneringen zijn steeds ten laste van de klant (na 1e gratis herinnering aan 7,50 euro incl. BTW per herinnering ). Men kan na het sturen van dergelijke herinneringen enkel nog opzeggen of annuleren mits betaling van de kosten van de herinneringen.
10. Support en service
a) Op onze website kan u de nodige informatie of links naar informatie vinden die nodig is om gebruik kunnen maken van onze diensten. Alle nodige accountinformatie waaronder logins werden u doorgestuurd bij het aanmaken van uw account. Indien u deze mail niet ontvangen heeft kan u ons steeds contacteren.
b) Leverancier heeft geen gegarandeerde support tijd maar stelt alles in het werk om elke mail binnen de 24 uren, maar meestal veel sneller, te beantwoorden.
c) Leverancier zal enkel support verlenen in de Nederlandse of Engelse taal.
d) Alle technische vragen, behalve bij een downtime van de server, dienen te verlopen via ons ticket support systeem. Op deze manier kunnen we u zo snel mogelijk verder helpen. Het niet naleven van deze regel kan beschouwd worden als een overtreding op onze voorwaarden.
e) Alhoewel we er alles aan zullen doen u verder te helpen bij vragen begrijpt de klant dat de service en support enkel beperkt kan zijn tot het product zelf. In het geval van hosting zijn dit server gerelateerde problemen, Leverancier kan u support verlenen op problemen die niet gerelateerd zijn aan de server (zoals ondermeer maar niet gelimiteerd: scripts, software, …). Leverancier kan hiervoor, indien nodig, een vergoeding voor vragen die op voorhand met de klant afgesproken wordt. Leverancier levert geen support voor scripts van derde partijen zoals alle scripts in Fantastico, RVS, … tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
11. Aansprakelijkheid en overmacht
a) SitePlan is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een uitval en / of onbereikbaarheid van zijn diensten en -producten ten gevolge van onvoorziene omstandigheden (zoals hacks, aanvallen, technische storingen, … ) of onderhoud. Leverancier kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel Leverncier er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een backup niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups van zijn gegevens op onze accounts. Klant zaI in geen geval Leverancier aansprakelijk kunnen stellen voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen Klant. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het zijn netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Leverancier. Leverancier zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Leverancier gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van leverancier volgens of in verband met een met de Leverancier gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van twee maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. Bovenstaande is tevens geldig op alle procedures bij schorsingen, onderbrekingen of annuleringen van de dienstverlening aan de klant met als reden een overtreding op onze voorwaarden of eender welk ander artikel in deze voorwaarden. Elke claim op een voorval dienen ons te bereiken ten laatste 3 maanden na het voorval.
b) De klant begrijpt verantwoordelijk te zijn voor de controle van gebruik van dataverkeer, schijfruimte en webruimte van zijn site, dit kan gebeuren door in te loggen op zijn hosting controlepaneel. De klant begrijpt dat bij overschrijding hij verantwoordelijk is voor de betaling van een toeslag zoals voorzien in onze tarievenlijst.
c) Indien nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst zal Leverancier beroep doen op derden, al dan niet in onderaanneming. Leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.
12. Geschillen en toepasselijk recht
a) Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing.
b) Leverancier heeft het recht om een kost aan te rekenen bij elke overtreding op onze algemene voorwaarden. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de leverancier en is afhankelijk van de ernst van de overtreding. De kost zal minimaal 50 € exclusief BTW bedragen, verhoogd met alle kosten die verband houden met de overtreding. De klant dient deze kost te betalen binnen de 30 dagen.
c) In geval van betwisting is het Vredegerecht van Mol, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt.

Algemene Voorwaarden 01/09/2023 v3.0

Back To Top